PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “THIẾU NHI VIỆT NAM – HỌC TẬP TỐT, RÈN LUYỆN CHĂM”